Gấu Cúc tại cơ sở.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU 

Chi tiết về chính sách bảo mật dữ liệu tại FOUR PAWS

12.7.2022

1. Thông tin 

1.1 Mục tiêu và trách nhiệm 

1. Bản Tuyên bố về Quyền riêng tư này cung cấp cho bạn thông tin về bản chất, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, cũng như các trang web, tính năng và nội dung có liên quan (sau đây được gọi chung là 'dịch vụ trực tuyến' hoặc 'trang web'). Nội dung chi tiết về các hoạt động xử lý dữ liệu sẽ được trình bày trong mục 2.

2. Chi tiết về quá trình xử lý dữ liệu để thực hiện các quy trình tác nghiệp của chúng tôi được trình bày trong mục 3.

3. Dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi VIER PFOTEN International, Linke Wienzeile 236, A-1150 Vienna, nước Áo (sau đây được gọi là 'nhà cung cấp', 'chúng tôi'), người chịu trách nhiệm pháp lý theo luật bảo mật dữ liệu.

4. Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi được cung cấp bởi Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, nước Đức, và duy trì bởi web&co, Marxergasse 5/24, A-1030 Vienna, Áo).

5. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ e-mail: office@four-paws.org.

6. Thuật ngữ ”người dùng” bao gồm tất cả khách hàng, những người quan tâm, nhân viên và khách truy cập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

1.2 Cơ sở pháp lý  

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

1. Sự đồng ý theo Điều 6, khoản 1 (a), Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Sự đồng ý được hiểu là một đồng thuận tự nguyện, được thông báo và rõ ràng về ý định liên quan đến một trường hợp cụ thể. Sự đồng ý được đưa ra dưới dạng một tuyên bố hoặc bất kỳ hành động xác nhận rõ ràng nào khác mà đương sự thể hiện sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

2. Sự cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng hoặc cho các bước chuẩn bị giao kết hợp đồng theo Điều 6, khoản 1 (b), GDPR, tức là dữ liệu được yêu cầu để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đối với bạn hoặc để chuẩn bị giao kết hợp đồng với bạn.

3. Xử lý dữ liệu để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo Điều 6, khoản 1 (c), GDPR, ví dụ: khi việc xử lý dữ liệu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc các quy định khác.

4. Xử lý dữ liệu để bảo vệ lợi ích hợp pháp theo Điều 6, khoản 1 (f), GDPR, tức là việc xử lý dữ liệu là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, trừ khi các lợi ích đó vi phạm các lợi ích của bạn hoặc các quyền và tự do cơ bản yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1.3 Quyền chủ thể dữ liệu

Bạn được đảm bảo các quyền sau đây khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn:

1. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát theo Điều 13, khoản 2 (d), GDPR, và Điều 14, khoản 2 (e), GDPR.

2. Quyền truy cập dữ liệu theo Điều 15, GDPR

3. Quyền chỉnh sửa dữ liệu theo Điều 16, GDPR

4. Quyền được xóa dữ liệu (“quyền được quên”) theo Điều 17, GDPR

5. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu theo Điều 18, GDPR

6. Quyền di chuyển dữ liệu theo Điều 20, GDPR.

7. Quyền phản đối theo Điều 21, GDPR

Lưu ý: Người dùng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo quy định của pháp luật vào bất kỳ thời gian nào và có hiệu lực trong tương lai. Đặc biệt, sự phản đối có thể hướng đến việc xử lý dữ liệucho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, cụ thể là ở Quốc gia Thành viên nơi bạn cư trú, làm việc hoặc ở nơi xảy ra vi phạm, nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm GDPR, mà không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các biện pháp hành chính hay pháp lý.

1.4 Xoá dữ liệu và thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc bị chặn ngay khi mục đích lưu trữ của dữ liệu không còn phù hợp. Việc lưu trữ dữ liệu ngoài phạm vi có thể diễn ra nếu được yêu cầu bởi nhà lập pháp Châu Âu hoặc quốc gia theo quy định và luật của Liên minh Châu Âu, hoặc các quy định khác mà chúng tôi phải tuân theo. Việc chặn hoặc xóa dữ liệu cũng sẽ diễn ra khi thời hạn lưu giữ bắt buộc theo các tiêu chuẩn được đề cập đã hết, trừ khi việc tiếp tục lưu trữ dữ liệu là bắt buộc đối với việc giao kết hợp đồng hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

1.5 Bảo mật quy trình xử lý dữ liệu

1. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp an ninh phù hợp về mặt kỹ thuật và tổ chức vận hành theo các tiêu chuẩn mới nhất (TOM). Do đó, dữ liệu do chúng tôi xử lý được bảo vệ khỏi các thao tác vô tình hoặc cố ý,mất mát, phá hoại, và truy cập trái phép.

2. Các biện pháp bảo mật này bao gồm việc truyền dữ liệu được mã hóa giữa trình duyệt của bạn và máy chủ của chúng tôi.

1.6 Chuyển dữ liệu cho Bên thứ ba, Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp bên thứ ba

1. Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba chỉ diễn ra trong khuôn khổ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba nếu điều này là yêu cầu để thực hiện một mục đích cụ thể, ví dụ: dùng cho thanh toán hoặc các mục đích khác, nếu việc tiết lộ thông tin là cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với người dùng.

2. Nếu chúng tôi thuê các nhà thầu phụ cho dịch vụ trực tuyến của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các thỏa thuận hợp đồng thích hợp với các công ty này và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và vận hành phù hợp.

3. Nếu chúng tôi sử dụng nội dung, công cụ hoặc các tài nguyên khác từ những công ty khác (sau đây gọi chung là 'nhà cung cấp bên thứ ba') có văn phòng đăng ký đặt tại quốc gia thứ ba, thì phải có giả định rằng việc chuyển dữ liệu đến quốc gia sở tại của các nhà cung cấp bên thứ ba đó sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước thứ ba nếu có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, có sự đồng ý của người dùng hoặc có sự cho phép dưới các dạng thức hợp pháp khác.

2. Hoạt động xử lý dữ liệu trong phạm vi dịch vụ trực tuyến 

2.1 Thu thập dữ liệu truy cập trực tuyến

1. Khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, thông tin có thể được chuyển tự động từ trình duyệt của bạn đến chúng tôi. Thông tin này bao gồm tên của trang web đã truy cập, tệp, ngày và giờ truy cập, lượng dữ liệu được truyền, thông báo truy cập thành công, thông tin về loại và phiên bản trình duyệt của bạn, hệ điều hành, URL liên kết trang đã truy cập trước đó), địa chỉ IP và nhà cung cấp theo yêu cầu.

2. Việc xử lý các thông tin này căn cứ trên các lợi ích hợp pháp phù hợp với Điều 6, khoản 1 (f), GDPR (ví dụ: để tối ưu hóa dịch vụ trực tuyến), cũng như để đảm bảo tính bảo mật của quá trình xử lý dữ liệu theo Điều 5, khoản 1 (f), GDPR (ví dụ: để bảo vệ và xác định các cuộc tấn công mạng).

3. Thông tin này sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày kể từ ngày chấm dứt kết nối, trừ khi có yêu cầu nào khác về khoảng thời gian lưu giữ khác.

4. Việc thu thập và lưu trữ dữ liệu trong các tệp nhật ký là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến. Vì vậy, với tư cách người dùng, bạn không có quyền tùy chọn xóa, phản đối hoặc sửa chữa.

2.2 Các công cụ trên website

Trình quản lý thẻ của Google

Trang web này sử dụng Trình quản lý thẻ của Google. Dịch vụ này cho phép các thẻ trang web được quản lý thông qua một giao diện. Trình quản lý Công cụ của Google chỉ triển khai các thẻ, không đặt cookie và không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Trình quản lý thẻ của Google khi kích hoạt các thẻ khác có thể thu thập thông tin cá nhân. Tuy nhiên, Trình quản lý thẻ của Google không truy cập vào dữ liệu này.

Nếu bị hủy kích hoạt ở cấp độ tên miền hoặc cookie - các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, tất cả các thẻ theo dõi được triển khai với Trình quản lý thẻ của Google sẽ vẫn có hiệu lực.

___

Công cụ phân tích Google (Google Analytics)

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Công ty Google Ireland, tại Gordon House, đường Barrow, Dublin 4, Irland (gọi tắt là “Google”); dựa trên cơ sở sự đồng ý của bạn về phân tích, tối ưu hoá và hoạt động có tính kinh tế cho dịch vụ trực tuyến của chúng tôi theo quy định Điều 6, khoản 1 (a), GDPR. Google sẽ sử dụng “cookie” - các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn và những công nghệ khác. Thông tin tạo ra bởi dịch vụ này về hành vi sử dụng dịch vụ trực tuyến của người dùng được chuyển đến máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được xử lý ở đó.

Google đại diện cho chúng tôi xử lý dữ liệu theo Điều 28 GDPR. Chúng tôi đã ký một thoả thuận về bảo mật dữ liệu với Google với các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics có tính năng cho phép có thể kích hoạt IP ẩn danh.

Google Analytics lưu trữ cookie trên trình duyệt web của bạn trong vòng 2 năm. Những cookie này bao gồm những ID người dùng được tạo ngẫu nhiên, có thể được dùng để nhận diện khi bạn truy cập vào website này trong tương lai. Người dùng có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình; người dùng cũng có thể ngăn việc thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trực tuyến của họ đến Google, cũng như việc xử lý dữ liệu này bởi Google bằng cách tải xuống và cài đặt trình của trình duyệt có sẵn tại: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dữ liệu ghi lại được lưu trữ cùng với những ID người dùng được tạo ngẫu nhiên, cho phép đánh giá những người dùng sử dụng biệt hiệu. Dữ liệu liên quan đến người dùng này sẽ tự động bị xoá sau 26 tháng. Những dữ liệu khác vẫn được được lưu trữ dạng tổng hợp vô thời hạn.

Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu bởi Google, các cài đặt và lựa chọn huỷ bỏ, vui lòng truy cập vào website của Google:

___

AB Tasty

AB Tasty sẽ thu thập và thống kê thông tin người dùng khi khách hàng truy cập vào trang web có sử dụng công cụ AB Tasty. Những thông tin được thu thập ví dụ như, định hướng truy cập của người dùng, số lượng trang đã truy cập, số lượt truy cập, theo dõi chuyển hướng của Khách truy cập trên trang web, thời gian truy cập trên một trang web cụ thể, sản phẩm được thêm vào giỏ hàng, v.v.

AB Tasty không thu thập các dữ liệu cá nhân chính (họ tên, số điện thoại, địa chỉ...).

Chỉ có hai loại dữ liệu thứ cấp (dữ liệu liên quan đến một cá nhân trong một số trường hợp nhất định) được thu thập bởi AB Tasty là cookie và địa chỉ IP.

___

Cloudflare

Dịch vụ Cloudflare trên Website của chúng tôi được sử dụng như một nền tảng truyền tải nội dung (CND). Cloudflare được cung cấp bởi Công ty Cloudflare, đường 101 Townsend, San Francisco, California 94107, Mỹ, (gọi tắt là "Cloudflare").

LƯU Ý: Trong phạm vi của dịch vụ này, dữ liệu sẽ được chuyển đến Mỹ, việc truyền dữ liệu này là không thể tránh khỏi.

CDN là một dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp nội dung từ trang web của mình, đặc biệt là các tệp ấn phẩm lớn như hình ảnh, bằng cách sử dụng các máy chủ trong khu vực có kết nối Internet để tệp được phân phối nhanh hơn. Cung cấp nội dung thông qua các máy chủ gần bạn sẽ làm giảm thời gian trung bình khi tải trang web.

Cloudflare đóng góp vào việc tối ưu hóa trang web và vấn đề về bảo mật. Cloudflare chặn các sự tấn công mạng, tiết tài nguyên máy chủ và băng thông. Trang web của chúng tôi mạnh hơn đáng kể và ít bị spam hoặc các cuộc tấn công khác nhờ Cloudflare.

Cloudflare sử dụng cookie và xử lý dữ liệu của người dùng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, yêu cầu của bạn sẽ được định hướng bởi máy chủ của Cloudflare. Dữ liệu truy cập sẽ được thu thập và thống kê khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bao gồm:

 • địa chỉ IP của bạn,
 • địa chỉ của trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập,
 • loại và phiên bản trình duyệt internet bạn đang sử dụng,
 • hệ điều hành bạn đang sử dụng,
 • trang web định hướng bạn sang trang web của chúng tôi (URL giới thiệu),
 • thời gian lưu trú của bạn trên trang web của chúng tôi và
 • tần suất tìm kiếm trang web của chúng tôi.

Dữ liệu này đặc biệt giúp Cloudflare phát hiện các mối đe dọa mới và đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao cho hoạt động của trang web của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn được xử lý để duy trì tính bảo mật và chức năng của CDN và để tối ưu hóa thời gian tải trang của chúng tôi. Việc sử dụng cookie của Cloudflare được thực hiện vì lý do bảo mật để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị cuối cùng và hoàn toàn cần thiết cho chức năng bảo mật. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo ý nghĩa của Điều 6 khoản 1 (f) GDPR.

Cloudflare chỉ lưu giữ nhật ký dữ liệu khi cần thiết và dữ liệu này sẽ bị xóa trong vòng 24 giờ trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, có những thông tin mà Cloudflare lưu giữ vô thời hạn để cải thiện hiệu suất tổng thể của Cloudflare. Tuy nhiên, dữ liệu này không phải dữ liệu cá nhân và được Cloudflare ẩn danh. Tìm hiểu về thông tin dữ liệu được lưu tại: https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/.

Thông tin chi tiết về việc truyền dữ liệu được ghi trong chính sách bảo mật của Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

___

Giao diện lập trình & Phông chữ của Google

Để hiển thị phông chữ một cách nhất quán, trang web của chúng tôi sử dụng Phông chữ dành cho Web do Google cung cấp. Google Fonts là một dịch vụ của Công ty Google Ireland, tại Gordon House, đường Barrow, Dublin 4, Ireland ("Google"). Để sử dụng các Phông chữ Web này, chúng tôi cũng sử dụng Giao diện lập trình của Google.

Để hiển thị phông chữ web, trình duyệt web bạn sử dụng phải kết nối với máy chủ Google. Điều này thông báo cho Google rằng trang web của chúng tôi đang được truy cập thông qua địa chỉ IP của bạn. Google sẽ lưu địa chỉ IP từ trình duyệt của thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ Phông chữ Web, thiết bị của bạn sẽ hiển thị trang web bằng cách sử dụng loại phông chữ tiêu chuẩn. Với mỗi yêu cầu Google Font, địa chỉ IP của bạn sẽ tự động được chuyển đến máy chủ Google cùng với các thông tin như tùy chọn ngôn ngữ, độ phân giải hiển thị, phiên bản và tên trình duyệt của bạn. Dữ liệu sử dụng được thu thập bởi Google, cho phép họ xác định mức độ phổ biến của các loại phông chữ cụ thể. Google công bố những điều này trên các trang phân tích nội bộ (ví dụ: Google Analytics).

Để biết thêm thông tin về Google Fonts, hãy tham khảo: https://developers.google.com/fonts/faq và Chính sách bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy.

___

Google Photos

Để hiển thị hình thu nhỏ video, trang web của chúng tôi sử dụng Google Photos do Google cung cấp. Dữ liệu không được thu thập khi sử dụng dịch vụ này. Để biết thêm thông tin về Chính sách bảo mật của Google, hãy truy cập Chính sách bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy.

___

Google Maps

Google Maps là dịch vụ bản đồ trực tuyến giúp người dùng đọc các thông tin địa lý dễ hơn thông qua thiết bị của họ. Hướng dẫn hoặc các phần bản đồ hiển thị một vị trí có thể được tích hợp vào một trang web.

Khi Google Maps được khởi động, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối với các máy chủ của Google. Điều này cho phép Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập thông qua địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng Google Maps cho phép Google thu thập và xử lý dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ của người dùng.

Ngoài địa chỉ IP của bạn, Google Maps xử lý các cụm từ tìm kiếm được nhập và tọa độ gồm vĩ độ và kinh độ. Nếu bạn sử dụng chức năng lập kế hoạch tuyến đường của Google Maps, địa chỉ được nhập cũng sẽ được lưu trữ. Việc xử lý dữ liệu này diễn ra độc quyền thông qua việc bạn tự nguyện sử dụng Google Maps và không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện xử lý dữ liệu cho các sản phẩm của Google và các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để chuyển dữ liệu sang các nước thứ ba có thể được tìm thấy tại: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

___

Kết nối Facebook

Nếu có “Nút Kết nối Facebook” được đặt trên trang web này, bạn có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng dữ liệu người dùng Facebook của mình. Ngoài ra, tính năng Kết nối Facebook có thể tự động bao gồm thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi vào trong hồ sơ Facebook của bạn. Do đó, khi bạn kích hoạt nút này, bạn sẽ có cơ hội để đồng ý một cách chính xác về việc dữ liệu người dùng Facebook của bạn được truy cập, cũng như việc công bố thông tin và hoạt động trong hồ sơ Facebook của bạn. Việc sử dụng thêm dữ liệu (ví dụ: liên hệ qua địa chỉ e-mail của bạn) sẽ chỉ diễn ra khi có sự đồng ý rõ ràng từ trước.

Xin lưu ý rằng Facebook nhận thông tin về ứng dụng hoặc trang web thông qua Kết nối Facebook, bao gồm các hoạt động của bạn. Để cá nhân hóa quá trình kết nối, trong một số trường hợp, Facebook có thể nhận được một số lượng thông tin hạn chế trước việc cho phép ứng dụng hoặc trang web làm điều đó.

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu, xử lý thêm và sử dụng dữ liệu của Facebook cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo mật thông tin của bạn có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật thông tin tại: https://www.facebook.com/policy.php.

___

Công cụ quảng cáo của Google Ad

Trang web này sử dụng công cụ tiếp thị lại hoặc chức năng “nhóm mục tiêu tương tự” được cung cấp bởi Công ty Google, tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Mỹ (gọi tắt là "Google").

Bạn có thể được định hướng là mục tiêu để quảng cáo thông qua việc các quảng cáo được cá nhân hóa và dựa trên sở thích của bạn được đặt ra khi bạn truy cập các trang web khác trong “Mạng lướihiển thị của Google”, công cụ “Tiếp thị lại của Google” hoặc “Các nhóm mục tiêu tương tự” có sử dụng “cookie”, các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn; và cho phép việc phân tích hành vi sử dụng trang web của bạn. Các tệp văn bản này được sử dụng để ghi lại các lượt truy cập của bạn và dữ liệu ẩn danh về hàng vi sử dụng trang web. Dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu trữ. Nếu bạn truy cập một trang web khác trong “Mạng lưới hiển thị của Google”, bạn có thể thấy các quảng cáo có khả năng liên quan đến các khu vực sản phẩm và thông tin đã truy cập trước đây trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chặn “Tiếp thị lại của Google” hoặc “Nhóm mục tiêu tương tự” bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt của mình để ngăn việc lưu trữ cookie. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được hết các tính năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và có liên quan đến hành vi sử dụng trang web của bạn, và xử lý dữ liệu này, bằng cách tải xuống và cài đặt trình của trình duyệt có sẵn tại liên kết sau: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của các bên thứ ba bằng cách truy cập trang hủy kích hoạt Mạng lưới ​​Quảng cáo tại: http://www.networkadvertising.org/choices/ và lựa chọn thông tin không tham gia được mô tả trong đó.

Bạn có thể xem chính sách bảo mật của Google về Tiếp thị lại và các thông tin khác tại đây: https://www.google.com/privacy/ads/.

___

Công cụ theo dõi chuyển đổi Google 

Trang web này sử dụng công cụ “Theo dõi Chuyển đổi Google AdWords” được cung cấp bởi Công ty Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Mỹ (gọi tắt là "Google").

Theo dõi Chuyển đổi Google AdWords sử dụng “cookie” - các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn - để giúp trang web phân tích hành vi sử dụng trang web của người dùng khi họ nhấp chuột vào quảng cáo của Google. Các cookie có hiệu lực tối đa là 90 ngày. Dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu trữ. Miễn là cookie hợp lệ, Google và chúng tôi - với tư cách là nhà điều hành trang web,có thể thấy bạn đã nhấp chuột vào một quảng cáo và tiếp cận một trang mục tiêu cụ thể (ví dụ: trang xác nhận đơn hàng, đăng ký nhận bản tin). Những người tham gia AdWords khác nhau không thể theo dõi những cookie này trên nhiều trang web. Cookie tạo ra những thống kê chuyển đổi trong “Google AdWords”. Các thống kê này ghi lại số lượng người dùng đã nhấp vào một trong các quảng cáo của chúng tôi; cũng như tính có bao nhiêu người dùng đã đến trang mục tiêu mà 'thẻ chuyển đổi' đã được đính kèm. Tuy nhiên, những thống kê này không chứa bất kỳ dữ liệu xác định danh tính nào của bạn.

Bạn có thể chặn cookie được lưu trữ trên ổ cứng của mình bằng cách chọn “không chấp nhận cookie” trong cài đặt trình duyệt của bạn (trong MS Internet Explorer ở mục “Công cụ> Tùy chọn Internet> Quyền riêng tư> Cài đặt”; trong Firefox ở mục “Công cụ> Cài đặt> Quyền riêng tư> Cookies”). Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của trang web này ở mức độ đầy đủ của chúng.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu thu thập về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng dữ liệu chuyển đổi và về chính sách bảo mật của Google, vui lòng truy cập: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, https://policies.google.com/privacy.

___

YouTube

Chúng tôi sử dụng YouTube để tích hợp video. Các video đã được nhúng vào chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng.

Trang web của YouTube sử dụng cookie để thu thập thông tin về người dùng trang web của họ. YouTube sử dụng chúng cùng với những thứ khác, để thu thập số liệu thống kê video, ngăn chặn gian lận và cải thiện tính thân thiện cho người dùng.

Khi bạn sử dụng YouTube, kết nối được thiết lập với mạng lưới Google DoubleClick. Video bắt đầu kích hoạt quá trình xử lý thêm dữ liệu. Chúng tôi không có sự ảnh hưởng nào lên điều này.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư tại YouTube, vui lòng xem chính sách bảo mật của YouTube tại: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

___

Quản lý quảng cáo của Google

Công cụ quản lý quảng cáo của Google (Google Ad) là một dịch vụ cung cấp bởi Công ty Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Mỹ (gọi tắt là "Google").

Công cụ quản lý Google Ad sử dụng cookie để đưa đến các quảng cáo có liên quan đến bạn. Trình duyệt của bạn được chỉ định một số định danh có biệt hiệu (ID) để kiểm tra quảng cáo nào đã được hiển thị trong trình duyệt của bạn và quảng cáo nào đã được gợi lên. Các cookie không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Việc sử dụng cookie Google Ad chỉ cho phép Google và các trang web đối tác của Google đưa ra quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó vào các trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet. Thông tin do cookie tạo ra được Google truyền tới một máy chủ ở Hoa Kỳ để phân tích và lưu trữ tại đó. Trong mọi trường hợp, Google sẽ không tích hợp dữ liệu của bạn với dữ liệu khác do Google thu thập.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc Google sẽ xử lý dữ liệu của bạn với cách xử lý dữ liệu được mô tả, cũng như cho mục đích đã nêu trên.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Bạn cũng có thể ngăn chặn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và có liên quan đến hành vi sử dụng trang web của bạn, cũng như ngăn quá trình xử lý dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm của trình duyệt có sẵn tại liên kết trong “Tiện ích mở rộng hủy kích hoạt Google Ad".

Để biết thêm thông tin về Google Ad và chính sách quyền riêng tư, vui lòng truy cập: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

___

Tuỳ chỉnh Đối tượng khán giả của Facebook

Trang web của chúng tôi sử dụng công cụ Tuỳ chỉnh Đối tượng trang web của Facebook và đã tích hợp cái gọi là pixel Facebook.

Pixel được sử dụng để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web này (ví dụ: thông tin về nội dung đã xem). Dữ liệu được truyền bởi pixel có thể được sử dụng để định hướng mục tiêu trên Facebook với quảng cáo được cá nhân hóa, miễn là bạn có tài khoản Facebook.

Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích thu thập dữ liệu, vui lòng xem chính sách bảo mật của Facebook tại: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Bạn cũng có thể hủy kích hoạt thu thập dữ liệu bất kỳ lúc nào tại liên kết sau: https://www.facebook.com/help/769828729705201/.

Ngoài ra, bạn có thể ngăn chặn việc thu thập dữ liệu khi bạn truy cập vào trang web này trong tương lai, bằng cách lựa chọn thoát khỏi cookie: Vô hiệu hoá Facebook Pixel.

___

jQuery

Chúng tôi sử dụng Nền tảng truyền tải nội dung (CDN) jQuery cung cấp bởi Quỹ jQuery để nhanh chóng và dễ dàng cung cấp trang chủ và các trang con của trang web chúng tôi đến bạn trên các thiết bị khác nhau. jQuery được phân phối thông qua CDN của công ty phần mềm Mỹ StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, Mỹ). Dịch vụ này sẽ lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nền tảng truyền tải nội dung (CDN) là một mạng lưới các máy chủ phân tán khu vực được kết nối với nhau thông qua Internet. Thông qua nội dung mạng này, đặc biệt là các tệp lớn, nội dung có thể được phân phối nhanh chóng - ngay cả trong giai đoạn cao điểm. jQuery tạo ra một bản sao của trang web của chúng tôi trên các máy chủ của nó. Do đó, trang web của chúng tôi có thể được phân phối càng nhanh càng tốt. Điều này có nghĩa là việc truyền dữ liệu đến trình duyệt của bạn được sẽ được rút ngắn.

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một dịch vụ toàn diện và hoạt động tốt trên trang web. Nhờ jQuery, bạn có thể tải trang web của chúng tôi nhanh hơn. Việc triển khai jQuery đặc biệt hữu ích cho người dùng từ nước ngoài, vì trang web có thể được truyền từ máy chủ gần đó.

Chính sách bảo mật của StackPath đề cập rõ ràng rằng StackPath sử dụng dữ liệu tổng hợp và ẩn danh của các dịch vụ khác nhau (như jQuery) cho cả việc tăng cường bảo mật và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể được định danh trong việc sử dụng dữ liệu này.

Nếu bạn không muốn việc truyền dữ liệu này diễn ra, bạn luôn có thể tùy chọn sử dụng các trình chặn JavaScript như ghostery.com hoặc noscript.net. Bạn cũng có thể hủy kích hoạt việc thực hiện mã JavaScript trong trình duyệt của mình. Nếu bạn quyết định hủy kích hoạt mã JavaScript, các chức năng thông thường cũng sẽ thay đổi. Ví dụ: các trang web có thể không còn tải nhanh nữa.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết sau: https://privacy-policy.openjsf.org.

___

Google reCAPTCHA

Chúng tôi sử dụng dịch vụ reCAPTCHA của Google để bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi spam và bị sử dụng sai mục đích. Công cụ này ngăn phần mềm tự động thực hiện các hoạt động lừa đảo (còn gọi là bot) trên các trang web của chúng tôi. Công cụ sẽ kiểm tra xem các thao tác được thực hiện cóthực sự đến từ con người. Google thu thập những dữ liệu sau:

 • Địa chỉ của trang web hiện đang được xác thực bằng captcha
 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Tài khoản Google nếu người dùng đã đăng ký với Google, điều này được công nhận và chỉ định
 • Hành vi đầu vào của người dùng, ví dụ: tốc độ nhập vào biểu mẫu trường, thứ tự lựa chọn các trường đầu vào của người dùng) được sử dụng để cải thiện khả năng nhận dạng mẫu trên Google
 • Trình duyệt, kích thước và độ phân giải trình duyệt, plugin trình duyệt, ngày tháng, cài đặt ngôn ngữ
 • Hướng dẫn trình bày (CSS) và tập lệnh (Javascript) của trang web
 • Các thao tác sử dụng chuột trong trang

Google cũng đọc cookie từ các dịch vụ khác của Google, như Gmail, Tìm kiếm trên Google, và Phân tích bằng Google. Tất cả dữ liệu được mã hóa và gửi tới Google. Dữ liệu cá nhân sẽ không được đọc hoặc lưu từ các trường đầu vào của biểu mẫu tương ứng.

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của Google, hãy truy cập: https://www.google.com/policies/privacy/

Việc xử lý các thông tin này căn cứ trên các lợi ích hợp pháp phù hợp với Điều 6, khoản 1 (f), GDPR.

3. Xử lý dữ liệu để thực hiện các quy trình tác nghiệp 

3.1 Biểu mẫu liên hệ and liên hệ qua E-Mail

1. Khi liên hệ với chúng tôi (qua biểu mẫu trực tuyến hoặc email), dữ liệu do người dùng cung cấp sẽ được xử lý riêng để xử lý yêu cầu được gửi tới.

2. Bất kỳ việc sử dụng dữ liệu nào khác sẽ chỉ diễn ra khi có sự đồng ý của người dùng.

3. Dữ liệu của người dùng sẽ được lưu trữ lại Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng hoặc phần mềm/kho dữ liệu tương tự. Thời hạn lưu trữ hợp pháp cho các thư mang tính kinh doanh được áp dụng tại đây.

3.2 Văn phòng đại diện

1. Phạm vi và mục đích xử lý dữ liệu, cơ sở pháp lý

Chúng tôi xử lý riêng những dữ liệu cần thiết đối với sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên theo Điều 6 khoản 1 (a) GDPR.

Việc gửi các email truyền thông của chúng tôi cũng căn cứ vào Điều 6 khoản 1 (a) GDPR (sự đồng ý).

2. Dữ liệu

Cụ thể, dữ liệu cá nhân chung và thông tin liên hệ (như địa chỉ email và số điện thoại) được xử lý.

3. Người nhận

none

4. Quyền từ chối và huỷ bỏ

Bạn có thể từ chối nhận email truyền thông từ chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ có hiệu lực trong tương lai.

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào và sẽ có hiệu lực trong tương lai.

3.3 Quyên góp và Tài trợ

1. Phạm vi và mục đích xử lý dữ liệu, cơ sở pháp lý

Chúng tôi cung cấp các biểu mẫu trên dịch vụ trực tuyến để người dùng có thể quyên góp hoặc tài trợ trực tuyến. Chúng tôi xử lý dữ liệu được thu thập ở trường hợp này với mục đích thực hiện thanh toán, và cho các khoản hỗ trợ, quyên góp của những nhà tài trợ theo Điều 6 Khoản 1 (b) GDPR (sự thực thi hợp đồng).

Việc sử dụng dữ liệu địa chỉ của bạn cho các mục đích bưu chính, khuyến mãi được thực hiện theo Điều 6 Khoản 1 (f) GDPR (sự cân bằng lợi ích).

Ngoài ra, quá trình xử lý dữ liệu là cần thiết cho các quy định về thuế, cũng như vấn đề rửa tiền theo Điều 6 Khoản 1 (c) GDPR (quy định pháp lý bắt buộc).

2. Dữ liệu

Dữ liệu được thu thập trong mỗi trường hợp được có thể được nhận biết trong mỗi biểu mẫu được sử dụng; bao gồm những dữ liệu riêng về việc quyên góp (như số tiền, thời điểm và cách thức thanh toán), cũng như các dữ liệu cá nhân chung và thông tin liên lạc (như địa chỉ email và số điện thoại).

3. Quyền từ chối và huỷ bỏ

Bạn có thể từ chối nhận email truyền thông từ chúng tôi bất kỳ lúc nào và sẽ có hiệu lực trong tương lai.

Bạn có thể thu hồi quyền đồng ý xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào và sẽ có hiệu lực trong tương lai.

3.4 Kiến nghị 

1. Phạm vi và mục đích xử lý dữ liệu, cơ sở pháp lý

Chúng tôi chỉ xử lý những dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện kiến nghị theo Điều 6 khoản 1 (a) GDPR (sự đồng ý).

Việc gửi các bản tin của chúng tôi qua email chỉ dựa trên sự đồng ý riêng của bạn theo Điều 6 khoản 1 (a) GDPR.

2. Dữ liệu

Cụ thể, dữ liệu cá nhân chung, thông tin liên hệ (như địa chỉ email và số điện thoại) và thông tin kiến nghị sẽ được xử lý.

3. Người nhận

Dữ liệu sẽ được chuyển riêng đến những nơi cần nhận bản kiến nghị (tức là cơ quan có thẩm quyền liên quan, như chính quyền địa phương hoặc quốc hội).

4. Quyền từ chối và huỷ bỏ

Bạn có thể từ chối nhận email bản tin từ chúng tôi bất kỳ lúc nào và sẽ có hiệu lực trong tương lai.

Bạn cũng có thể thu hồi quyền đồng ý xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào và sẽ có hiệu lực trong tương lai.

4. Chính sách Cookie  

4.1 Thông tin chung

1. Cookie là thông tin được truyền từ máy chủ web của chúng tôi hoặc các máy chủ web của bên thứ ba truyền đến trình duyệt web của bạn, nơi chúng được lưu trữ để truy xuất sau này. Cookie có thể ở dưới dạng các tệp nhỏ hoặc các loại thông tin lưu trữ khác.

2. Trong trường hợp người dùng không muốn cookie được lưu trữ trên máy tính của mình, họ sẽ được đề nghị tắt tùy chọn tương ứng trong cài đặt hệ thống của trình duyệt. Cookie đã lưu có thể bị xóa trong cài đặt hệ thống của trình duyệt. Việc chặn cookie có thể dẫn đến những hạn chế trong chức năng của dịch vụ trực tuyến này.

4.2 Quản lý sự đồng ý bằng Usercentrics

1. Chúng tôi sử dụng Nền tảng Usercentrics để quản lý sự đồng ý của người dùng, cũng là một phần của các hoạt động phân tích trên trang web của chúng tôi. Nền tảng Usercentrics thu thập tệpnhật ký và dữ liệu đồng ý bằng JavaScript. JavaScript này cho phép chúng tôi thông báo cho người dùng về sự đồng ý của họ đối với một số thẻ nhất định trên trang web của chúng tôi và để chứa, quản lý, và ghi lại sự đồng ý này.

2. Chúng tôi xử lý các dữ liệu sau đây:

 • Dữ liệu đồng ý hoặc dữ liệu đồng ý (dữ liệu nhật ký ẩn danh (ID đồng ý, ID bộ xử lý, ID bộ điều khiển), Trạng thái đồng ý, Dấu thời gian).
 • Dữ liệu thiết bị (như: địa chỉ IP rút gọn (IP v4, IP v6), thông tin của thiết bị, dấu thời gian)
 • Dữ liệu người dùng (ví dụ: email, ID người dùng, thông tin trình duyệt, Cài đặt, Changelog – bản ghi những cập nhật và thay đổi của web)

ID đồng ý (chứa những dữ liệu trên), trạng thái đồng ý bao gồm dấu thời gian được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt của bạn và trên các máy chủ đám mây được sử dụng. Việc xử lý tiếp theo sẽ chỉ diễn ra nếu bạn gửi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thu hồi sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp này, thông tin liên quan được cung cấp cho chúng tôi với định dạng dữ liệu nhỏ gọn (compact data) ở dạng văn bản dễ đọc cho mục đích trao đổi dữ liệu (tệp JSON).

3. Thông tin người dùng sẽ không được lưu trữ với mục đích phân tích thống kê hành vi trực tuyến của người dùng hoặc không được sự đồng ý từ người dùng. Chỉ có tần suất nhấp chuột và vị trí được lưu trữ.

4. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên máy chủ Google Cloud, đặt tại Châu Âu (thành phố Brussels ở Bỉ hoặc Frankfurt ở Đức).

5. Mục đích của việc xử lý dữ liệu là phân tích và quản lý các đồng ý được chấp thuận, để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo GDPR. Việc sử dụng Usercentrics phục vụ cho mục đích chứng minh sự đồng ý đã được và không được chấp thuận bởi người dùng, cũng như sự quản lý từ họ.

6. Cơ sở pháp lý để quản lý sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nằm ở Điều 6 khoản 1 (f) GDPR. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi nằm ở tài liệu bảo mật có tính pháp lý và khả năng kiểm chứng của sự đồng ý, việc kiểm soát các biện pháp tiếp thị trên cơ sở đã có sự đồng ý cũng như tối ưu hóa tỷ lệ đồng ý.

7. Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết nữa. Cookie liên quan sẽ có thời hạn trong 60 ngày. Tài liệu thu hồi của một sự đồng ý đã được chấp thuận trước đó sẽ được lưu giữ trong thời gian ba năm. Việc duy trì lưu trữ này một mặt là dựa trên trách nhiệm giải trình của chúng tôi theo Điều 5 khoản 2 GDPR.

4.3 Tuỳ chọn từ chối

Sau khi đã đồng ý, bạn vẫn có thể từ chối việc sử dụng cookie được sử dụng cho mục đích quảng cáo và đo lường độ bao phủ here.

5. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật thông tin 

Phiên bản: Tháng 12 năm 2021

1. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật thông tin này liên quan đến việc xử lý dữ liệu, để đáp ứng các thay đổi về pháp lý, các thay đổi trong dịch vụ trực tuyến hoặc của quá trình xử lý dữ liệu.

2. Trong trường hợp cần có sự đồng ý của người dùng hoặc nếu các phần trong Chính sách bảo mật thông tin có các điều khoản liên quan đến mối quan hệ hợp đồng với người dùng, thì các thay đổi sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng.

3. Người dùng được yêu cầu cập nhật thường xuyên về nội dung của Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

Tìm kiếm